ינסיט
םינפ
ח-2מ-2ג-2ד-2ףינסםשPlaceTotal
100/100100/30הרדחקרמ דעלג1200.00
0100/10100/90הרדחלפרק ןורי2200.00
000100/2100/13ביבא לתרנלפסייו דהוא3200.00
000100/7100/9ןורשה תמרקילפוק קילומש4200.00
ד ישפוח ןואד ינסיטב לארשי תופילא-2 16/08/2019
ימוג עונמ ינסיטב לארשי תופילא -ג-2 17/08/2019
מ ישפוח עונמ ינסיטב לארשי תופילא-2 17/08/2019
ילמשח עונמ ינסיטב לארשי תופילא -ח-2 17/08/2019
םינפ ינסיטב לארשי תופילאF1D 07/12/2019
םיפולאה ףולא2019םינפ ינסיט ללוכ
יתנשה בושיחה הנתשה םיפולאה ףולא בושיחב םינפ ינסיט תקלחמב לארשי תופילא תואצות תא לולכל הטלחהה רואל .
הכוז לע תמדוק הטלחהו רבעמה תנש רואל ,ןושארה םוקמב וידחי קרמ דעלגו לפרק ןורי םה הנשה םיכוזה.