רבטצמ חוד(רורשיא רחאל) - ג ימוג עונמ ינסיטב הפוריא תופילא-2 2020
Placeםשףינס123456Totalםימוקימ
1תבש רואהרדח100.00100.00100.00100.00100.00100.00500.003+2+1+1+1=8
2קרמ דעלגהרדח100.00100.00100.0061.18100.00100.00500.005+1+7+5+3=21
3קילפוק קילומשןורשה תמר100.00100.00100.00100.00100.00100.00500.002+4+7+3+7=23
4רכמצימ ליגןויצל ןושאר100.00100.00100.00100.00100.0091.77500.004+5+6+5+6=26
5ןמ ילטיוןויצל ןושאר100.00100.00100.00100.0096.46100.00500.007+4+2+11+4=28
6בגש ןתנוהיןויצל ןושאר100.00100.0099.48100.00100.00100.00500.009+2+4+7+11=33
7סוארק ארזעהירהנ100.00100.00100.0098.3995.63100.00498.39
8לפרק ןוריהרדח100.0097.60100.00100.0096.88100.00497.60
9שיבייפ היבוטןויצל ןושאר94.06100.00100.00100.0095.73100.00495.73
10הבח ןתיאםי תב84.90100.00100.0095.70100.00100.00495.70
11רנלפסיו דהואביבא לת100.00100.0093.8577.42100.00100.00493.85
12יגח ליגהירהנ100.0092.71100.0090.5477.71100.00483.25
13גירש לבויהילצרה100.00100.0099.7975.0566.67100.00474.85
14עלס ירמואהילצרה71.56100.000.00100.0097.9288.44457.92
15גרבצרה ארויגןויצל ןושאר100.0081.250. 0057.3197.080.00335.65
16ךורב םהרבאהירהנ0.0097.290.0064.520.0097.71259.52
17סיקריס ירמעןויצל ןושאר100.0099.690.000.000.000.00199.69
18רוכב רבהילצרה75.52100.000.000.000.000.00175.52
19סוארק םתויהירהנ0.0099.270.000.000.000.0099.27
20ץרהנגילבוא רמותןורשה תמר88.650.000.000.000.000.0088.65
21גאקס ןולא'ויהרדח81.250.210.000.000.000.0081.46
22ןאיקחצי לטביבא לת0.0063.440.000.000.000.0063.44
23ןמכיש יתיאביבא לת43.230.000.000.000.000.0043.23
ג ימוג עונמ ינסיטב לארשי תופילא-2 25/08/2018
םיישפוח םינסיטב תוכוס תורחת -ג-2 28/09/2018
םיישפוח םינסיטב םירופ תורחת -ג-2 22/03/2019
םיישפוח םינסיטב חספ תורחת -ג-2 13/04/2019
שפוח תליחת תורחת -ג-2 05/07/2019
ימוג עונמ ינסיטב לארשי תופילא -ג-2 17/08/2019