יום טיסנאות - גלשוני השלכה 04/04/2017

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
54 רמת גן שקד וסרלאוף 1

24 ראשון לציון זיו מיצמכר 2

14 רעננה שלי סקופ 3

05/04/2017