נוהל קיום ערעורים

מטרה

   1.   קביעת נוהל מינוי הבורר ואופן ניהול הדיון על ידו בעת הגשת עירעור כערכאה ראשונה על ידי פעיל קלוב התעופה או מי שאינו פעיל על החלטה של מודד זמן/ שופט/ ועדת ספורט או כל החלטה אחרת אשר המערער אינו מסכים עימה ומעוניין לנסות לשנותה עקב פגיעתו ממנה, אדם אשר אינו נפגע מהחלטה מסויימת אינו רשאי לערער עליה.

   2.   קביעת נוהל מינוי צוות בוררים במקרה של דיון חוזר על החלטת הבורר בערכאה הראשונה, וכן קביעת נוהל מתי ולמי נתונה הזכות להגיש ערעור על החלטת בורר של הערכאה הראשונה.

נוהל מינוי בורר או צוות בוררים

   3.   באופן עקרוני לשם דיון בערעור ימונה בורר אחד.

   4.   מצב בו מוגש ערעור על החלטת בורר של ערכאה ראשונה (להלן: "ערעור חוזר") ימונה צוות בוררים המונה שלושה בוררים.

   5.   יו"ר ועדת ספורט רשאי במקרים חריגים בעיניו הנובעים מאילוצי זמן קשים, להתייחס לערעור ראשון כאילו כבר נידון בערכאה הראשונה ולמנות לו צוות בוררים. במקרה כזה יחשב הדבר כאילו זו הערכאה השניה ולא תהיה אפשרות ערעור על החלטת צוות הבוררים.

   6.   לאחר הגשת הערעור בצירוף התשלום הקבוע כדמי ערעור (על סך 20$ ארה"ב, זוכה בערעור יקבל את כספו חזרה) ימונה בורר לעניין.

          6.1.  יו"ר קה"ל –טיסנאות בשיתוף עם יו"ר ועדת ספורט יחליטו באם הערעור הינו ספורטיבי או מינהלי.

          6.2. בערעורים הקשורים בעניין / החלטה ספורטיבית ימנה יו"ר ועדת ספורט או רכז הערעורים בתאוםן עם היו"ר את הבורר/ בוררים.

          6.3.  בערעורים על החלטות מינהליות שאינן החלטות ספורטיביות ימנה יו"ר קה"ל- טיסנאות את הבורר /בוררים.

   7.   יו"ר ועדת ספורט רשאי להאציל סמכותו זו לחבר ועדת ספורט המשמש כרכז ערעורים. בכל מקום בתקנות אלו כאשר מצויין "יו"ר ועדת ספורט" הכוונה גם ל"רכז העירעורים" ובשינויים המתאימים גם ליו"ר קה"ל טיסנאות. מינויו של אדם כ"רכז עירעורים" אינה פוסלת אותו מלכהן כבורר בעצמו וכן יו"ר ועדת ספורט או יו"ר קה"ל –טיסנאות אינו פסול מלכהן כבורר בערעור.

מי מוסמך לשמש כבורר?

   8.   ליו"ר ועדת הספורט נתונה הסמכות למנות כל אדם כבורר או כחבר בצוות בוררים. בעת מינוי אדם לבורר על יו"ר ועדת ספורט להתחשב (כהמלצה) בגורמים הבאים:

·        יכולת הפעלת שיקול דעת עצמאית.

·        אי תלות של הבורר בצדדים המעורבים או בעניין הנדון (כגון חברות באותו הסניף).

·        מי שהיה מעורב בקבלת ההחלטה עליה מערערים אינו יכול להיות בורר בערעור עליה.

·        הכרתו של הבורר את החומר (כגון ידיעת החוקה, הכרת תחום הטיסנאות וכו'…).

·        היותו של הבורר פעיל / חבר בקלוב התעופה בהווה או בעבר.

·        היותו של הבורר בגיר ובוגר.

אופן קיום הדיון

   9.   בעת קיום דיון ע"י בורר יחיד יהיה הוא האחראי על הליך קיום הדיון באופן תקין, במקרה של קיום דיון ע"י צוות בוררים יבחרו חברי הצוות יו"ר מבינהם והוא יהיה האחראי על קיום ההליך.

10.   דיון יכול שיתנהל באמצעות דיון במועד מסויים אשר בו ישמעו כל הטענות ובסיומו תתקבל הכרעה ולחילופין יכול שיתנהל ע"י "חקירה" של הבורר וקיום שיחות עם אנשים ואיסוף חומר ובדיקתו ובסיום ההליך תתקבל הכרעתו.

11.   דיון ע"י צוות בוררים יתנהל ע"י קיום פגישה לשמיעת טענות, קיום דיון וקבלת החלטה משותפת בדלתיים סגורות. מותרת דעת מיעוט ודעת רוב, ובמקרה כזה יש לציין דעת המיעוט בהחלטה.

12.   על הבורר / צוות הבוררים לאפשר למערער לטעון את דבריו בין בכתב ובין בעל פה תוך מתן אפשרות להבאת עדים, עדויות, מתן תשובות על טענות נגדיות.

13.   על הבורר / צוות הבוררים להיות עם ראש פתוח המאפשר קיום דיון ענייני תוך נכונות להבין את טענות המערער טרם קבלת החלטה.

14.   בעת הדיון יש לשאוף לאפשר לכל פעיל בקלוב התעופה, אשר מעוניין בכך, לטעון את דבריו. ליו"ר צוות הבוררים תהיה הסמכות להגביל זמן לכל טוען וטוען.

15.   לנציג ועדת ספורט יהיה תפקיד של משקיף בדיון. מעמד זה יתיר לו להיות נוכח לכל אורך הדיון וכן יאפשר לו לומר את דבריו. יו"ר צוות הבוררים רשאי לבקש את המשקיף לעזוב את החדר בעת הדיון בדלתיים סגורות.

קבלת החלטה ופרסום

16.   על הבורר / צוות הבוררים לשאוף ליתן החלטה סמוך ככל האפשר למועד הגשת הערעור ובכל מקרה לא יאוחר משבועיים מיום קבלתם את הערעור לידיהם. במצב בו משך הזמן עולה על שבועיים רשאי יו"ר ועדת ספורט להאריך המועד או למנות בורר אחר / צוות בוררים אחר תחתם.

17.   בעת קיום הדיון ע"י צוות הבוררים רשאי יו"ר הצוות לבקש את המשקיפים לעזוב את החדר ולקיים דיון חשאי.

18.   החלטה תתקבל ע"י הרוב.

19.   על ההחלטה להיות כתובה ומנומקת.

20.   ההחלטה תועבר ליו"ר ועדת ספורט או לרכז ערעורים וזה יעביר את תמציתה בצירוף ההחלטה עצמה למערער ולמי שהדבר נוגע אליו ישירות.

21.   החלטות בעניין ערעורים יפורסמו בפירסומים הרשמיים של הקלוב. במקרים מסויימים (בהתאם להחלטת יו"ר ועדת ספורט) ניתן לפרסם תמצית ההחלטות בלבד.

הזכות להגשת ערעור חוזר

22.   הזכות להגשת ערעור חוזר, אשר ידון בפני צוות בוררים, נתונה למערער אשר ערעורו נדחה בערכאה הראשונה וכן לכל פעיל בקלוב אשר נפגע באופן ישיר מהחלטת הבורר בערכאה הראשונה.

23.   יו"ר ועדת ספורט רשאי להחליט כי לאדם מסויים שאינו צד לערעור המקורי לא נתונה הזכות להגיש ערעור בפני הערכאה השניה על החלטת הבורר בערכאה הראשונה. במצב זה יוחזר למערער כספו וערעורו לא ידון.

24.   על הערעור החוזר לעמוד בנהלי הגשת הערעורים (דהיינו להיות מוגש תוך שלושה שבועות מיום פרסום החלטת הבורר וכן על המערער לצרף שיק לערעור).

כוחה המחייב של החלטה

25.   החלטותו של בורר בערכאה הראשונה הינה החלטה מכרעת ומחייבת מרגע קבלתה אך נתונה לשינוי במצב בו הוגש ערעור חוזר בתוך שלושה שבועות מיום פרסומה.

26.   החלטה של צוות בוררים הינה מחייבת וחלוטה מרגע קבלתה ואין עליה ערעור.

27.   החלטות בוררים או צוות בוררים לא ישמשו כתקדים מחייב וכל מקרה יבחן לגופו. אם זאת כוחן יפה כהנחייות לשם קביעת החלטות בעתיד.

Copyright © 2003 Israeli AeroClub Organization. All Rights Reserved. בניית אתרים Media 4U