ביטוח

 מבוטח/ת יקר/ה,

 הנדון:  ביטוחים לחברי קלוב התעופה לישראל - טיסנאות

  אנו שמחים להודיעך כי כפעיל בקלוב התעופה לישראל - טיסנאות אתה מבוטח באמצעותינו בכלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה 1.9.11-31.8.12 בהתאם לפרוט דלהלן.

 ביטוח תאונות אישיות
 
1.  מוות                                          - 180,397ש"ח אך 54,119 ש"ח למי שטרם מלאו לו 20 שנה.

2.  נכות תמידית מלאה                   - 270,595ש"ח (נכות חלקית באחוזים מהנ"ל).

3.  פיצוי שבועי לאבדן כשר עבודה   -  722 ש"ח אך 180ש"ח למי שטרם מלאו לו 20 שנה.

     (לתקופה של עד 52שבועות)        (בכפוף להשתתפות עצמית של 10 ימים ראשונים)

4.  הוצ' חילוץ/חדר מיון/רפואיות    - 9020ש"ח.

5.  הוצ' טיפול שיניים                   - 9020ש"ח.

6.  חבות כלפי צד ג' - גבול אחריות לארוע ולשנה - 504,000 ש"ח כפוף להשתתפות עצמית בסך 1,165 ש"ח.

 

הסכומים המדוייקים מפורטים בפוליסה והם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ב- 31.08.2011.

הכיסוי חל אך ורק לתאונה בעת העיסוק בספורט הטיסנאות בארץ ובחו"ל.

 הערה:            

אנו מבקשים להדגיש כי הביטוח (תאונות וצד שלישי)  חל גם על פעילות מדריכי הטיסנאות במועדוני קלוב התעופה לישראל ופעילותם בשטח המקבלים שכר אך אינו חל על פעילות מסחרית. 
 
 הודעות על תאונות ספורט

במקרה של פגיעה במהלך פעילות ספורטיבית יש לפנות, בהקדם האפשרי, טלפונית או בכתב למח' תביעות במשרדנו לגב' אביבה גורן לקבלת הנחיות מפורטות. יש צורך למלא טופס תביעה (כולל פרטי הכתובת המדוייקת ומספר טלפון) ולצרף:

א. תעוד רפואי מפורט וברור על מהות פציעתו (כגון: תעודת חדר מיון, סיכום מחלה בית חולים, תעודה של הרופא המטפל קופ"ח), בציון ימי המחלה.

ב.  קבלות - מקור - בגין תשלומים ששולמו עבור הוצאות רפואיות (כגון חדר מיון, אמבולנס, בקור רופא או כל טיפול רפואי אחר).

 ג.  את התביעה בגין הוצאות רפואיות יש להגיש קודם כל לקופת החולים. התביעה אלינו תוגש בגין אותם סעיפים הכלולים בפוליסה ואשר אינם מכוסים ע"י קופת החולים.

 אנו מאחלים לך פעילות ספורטיבית מהנה וללא תאונות.

                                                                                                                        
בכבוד רב,
משה בר
זיו רביד
-זיבר-בע"מ

מפרט ביטוח תאונות אישיות וצד ג'

Copyright © 2003 Israeli AeroClub Organization. All Rights Reserved. בניית אתרים Media 4U